Disclaimer

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op jouw gebruik van deze website. Het is belangrijk dat je deze informatie aandachtig leest vooraleer je de website gebruikt. Verder geven we in onderstaande informatie ook de algemene voorwaarden van onze Generation WOW Conferences en bijhorende ticketverkoop mee. Dit betreft de Generation WOW “Create & Elevate” Conference op maandag 12 juni 2023, het WOW, Money Talks! Event op donderdag 16 maart en donderdag 14 december 2023.

1.       Algemeen

1.1.  Je bezoekt een website van Generation WOW
eigendom van

Generation WOW bv
Vaderlandstraat 112, 9000 Gent
btw be 0781.379.639

Respectievelijke maatschappelijke zetel.

1.2.  Deze voorwaarden zijn exclusief van toepassing op onze website beschikbaar op www.generationwow.be en op jouw toegang en/of gebruik ervan. 

Deze website kan hyperlinks naar andere websites, applicaties of webpagina’s van derden bevatten of daar op enigerlei wijze naar verwijzen. Generation WOW heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites, applicaties of webpagina’s en is in geen geval en op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan en levert in dit verband geen enkele garantie. Het plaatsen van links in of op deze website door Generation WOW houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites, applicaties of webpagina’s.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn dan ook niet van toepassing op de inhoud of het gebruik van deze websites, applicaties of webpagina’s en dekken op geen enkele wijze het gebruiksbeleid van andere dienstverleners waarvan je op of via deze website gebruik kan maken.

1.3.  Door deze website te bezoeken/gebruiken geef je aan in te stemmen met deze gebruiksvoorwaarden. Voor zover je diensten afneemt of producten aankoopt via onze website hebben de bepalingen van onze algemene voorwaarden, beschikbaar op www.generationwow.be, waardoor je desgevallend gebonden bent, voorrang in geval van tegenstrijdigheid met deze gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden gelden onverminderd de toepassing van onze algemene voorwaarden en onze privacy policy.

1.4.  Wij behouden ons het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Deze wijzigingen zullen van toepassing zijn op jouw toegang tot en/of gebruik van deze website na dergelijke wijziging(en). Blijvend gebruik van de website zal worden beschouwd als aanvaarding van de gewijzigde of nieuwe voorwaarden.

2.       Gebruik van de website

2.1.  Je bevestigt en verklaart deze website te gebruiken als een goede huisvader en aanvaardt dat je verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor elk gebruik ervan (bv. het verrichten van een transactie en/of plaatsen van een bestelling op of via de website).

2.2.  Je bent ertoe gehouden de website enkel te gebruiken voor legitieme doeleinden. De informatie die je eventueel zelf plaatst op de website (zo mogelijk) moet volledig, correct, concreet en redelijkerwijs relevant zijn, mag geen virussen bevatten of andere malware die technische fouten of niet toegestane interventies doen ontstaan op de website of op enigerlei wijze schadelijk zijn voor de systemen van Generation WOW en/of voor jouw (persoons)gegevens of die van andere gebruikers van de website, mag niet in strijd zijn met de geldende (Belgische en Europese) wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (hierna: “GDPR”) en Boek VI Wetboek Economisch Recht en mag geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten. Je dient Generation WOW in hoofdsom, interesten en (gerechts- en advocaten)kosten te vrijwaren tegen elke vordering in dit verband.

2.3.  Je dient over een degelijke en stabiele internetverbinding en performante hardware en software te beschikken die geschikt is voor (de diensten van) de website. Je dient tevens over een voldoende adequate en recente antivirus, antispyware- en firewallbescherming op jouw systemen te beschikken.

2.4.  Voor het geval de systemen van Generation WOW van haar partners, dienstverleners, leveranciers en/of van andere gebruikers of websitebezoekers schade zou lijden door uitwisseling van computervirussen of andere schadelijke bestanden, ben enkel jij integraal en onbeperkt aansprakelijk ten aanzien van Generation WOW en zal je deze laatste integraal, onbeperkt, in hoofdsom, interesten en (gerechts- en advocaten)kosten vrijwaren tegen elke vordering van derden (met inbegrip van partners, dienstverleners, leveranciers en klanten/gebruikers van Generation WOW die hierdoor schade zouden lijden.

2.5.  Generation WOW heeft het recht om jou, eenzijdig en zonder voorafgaande ingebrekestelling, de toegang tot de website (of een gedeelte ervan) te ontzeggen en/of de overeenkomst met jou onmiddellijk te beëindigen, namelijk in geval je je op enigerlei wijze niet houdt aan de huidige gebruiksvoorwaarden, de algemene voorwaarden, de privacy policy van Generation WOW en/of de andere bepalingen van de overeenkomst met Generation WOW. In voorkomend geval is Generation WOW op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die jij hierdoor zou lijden.

 3.       Informatie en inhoud - beschikbaarheid

3.1.  Generation WOW tracht ervoor te zorgen dat alle informatie en inhoud op de website, in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van foto’s, videobestanden, teksten etc., juist, volledig en up-to-date is. Ondanks onze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen waarvoor Generation WOW geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt. 

3.2.  Generation WOW tracht ervoor te zorgen dat de website 24 uur per dag toegankelijk en beschikbaar is doch kan dit niet garanderen. Generation WOW kan niet uitsluiten dat er storingen, onderbrekingen of technische fouten opduiken die de toegang tot de website beperken of verhinderen.

3.3.  De informatie op de website is van algemene aard en indicatief, is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, kan nooit als een persoonlijk advies of contractuele (resultaats)verbintenis worden beschouwd en kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of beëindiging van de overeenkomst met Generation WOW. De informatie op de website, met inbegrip van de informatie over de te koop aangeboden producten of diensten, is beschikbaar in de staat zoals geraadpleegd zonder dat hierbij enige garanties geleverd worden. Het gebruik van de website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op je eigen risico en verantwoordelijkheid. Je erkent en aanvaardt dat de verbintenissen van Generation WOW i.v.m. de werking, beveiliging en de inhoud van de website louter inspanningsverbintenissen zijn.

3.4.  Generation WOW behoudt zich het recht voor om de inhoud, informatie, voorstelling, toegankelijkheid en/of beschikbaarheid van eender welk onderdeel van deze website ten allen tijde te verwijderen, wijzigingen, verbeteren en/of actualiseren.

4.       Verwerking van persoonsgegevens

Generation WOW draagt zorg voor jouw privacy en handelt hierbij in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens (met inbegrip van de GDPR). Op de verwerking van jouw gegevens door Generation WOW is onze privacy policy van toepassing, beschikbaar op www.generationwow.be

5.       Intellectuele eigendom

5.1.  Deze website, onderdelen ervan en alle informatie en/of inhoud op, verbonden aan en/of gegenereerd door de website, waaronder maar niet beperkt tot alle teksten, afbeeldingen (bv. van producten), logo’s, grafieken, formules, videobestanden, geluidsbestanden, HTML-codes, software, databanken, de vormgeving of enige andere creatie, inhoud of informatie op of gerelateerd aan de website, behoren tot de exclusieve intellectuele eigendom van Generation WOW of haar licentiegevers.

Met andere woorden is het je te allen tijde (ook voor of na beëindiging van de overeenkomst met Generation WOW verboden de website (of onderdelen ervan), inclusief alle informatie verbonden aan of gegenereerd door de website en/of de inhoud ervan, op enigerlei wijze te reproduceren of mede te delen aan het publiek zonder de schriftelijke en voorafgaande toestemming van Generation WOW of haar licentiegevers.   

5.2.  Niets in deze gebruiksvoorwaarden kan worden geïnterpreteerd als zijnde een overdracht of licentie van of m.b.t. de intellectuele eigendomsrechten van Generation WOW of haar licentiegevers aan jou.

5.3.  Je erkent en aanvaardt dat de informatie of inhoud op de website het voorwerp kan uitmaken van bescherming door (intellectuele eigendoms)rechten van derden. Je verklaart deze rechten te zullen eerbieden en Generation WOW integraal, in hoofdsom, interesten en (gerechts- en advocaten)kosten te vrijwaren voor eventuele door jou gemaakte inbreuken op deze rechten.

6.       Aansprakelijkheid

6.1.  Generation WOW is verder op geen enkele wijze aansprakelijk voor:

-        de kwaliteit, volledigheid, juistheid, geschiktheid, beschikbaarheid of vorm van de informatie op of gegenereerd door de website of door andere (externe) websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de website wordt verwezen;

-        enige beslissing genomen of handeling gesteld door jou op basis van de inhoud of informatie op de website;        

-        eventuele storingen, onderbrekingen, technische fouten, verkeerde technische manoeuvres, niet toegestane interventies (m.i.v. hackers), virussen etc. op de website;

-        (het functioneren en/of de beschikbaarheid van) software, platformen en/of applicaties van derden of de gevolgen ervan voor het gebruiken van de website;

-        indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade (waaronder maar niet beperkt tot tijdsverlies, verlies van een kans, winstderving, verlies van inkomsten, emotionele schade etc.);

-        een lichte fout anders dan opzet of een met opzet gelijk te stellen zware fout;      

-        gevallen van overmacht.

6.2.  Generation WOW kan in geen geval hoofdelijk of in solidum met derden gehouden zijn enige schade te vergoeden.

6.3.  In ieder geval is de aansprakelijkheid van Generation WOW zowel voor directe als indirecte schade, zelfs in geval van materiële schade, beperkt tot het laagste van volgende bedragen: (i) het bedrag aangerekend aan jou als (gebeurlijke) klant voor de aankoop van producten – levering van diensten via www.generationwow.be (ii) de vergoedingen die door Generation WOW in het kader van de overeenkomst met jou werden ontvangen voor of i.v.m. de (online) verkoop van onze producten of diensten en/of (iii) het bedrag waarvoor Generation WOW verzekerd is bij haar BA-verzekeraar, met de maxima per schadegeval zoals bepaald in haar relevante BA-verzekeringspolissen.

6.4.  Je dient Generation WOW integraal in hoofdsom, interesten en (gerechts- of advocaten)kosten te vrijwaren voor elk verhaal van derden in verband met of op enigerlei wijze voortvloeiend uit jouw bezoek en/of gebruik van deze website.

7.       Klachten

Klachten voortvloeiend uit het gebruik van deze website of de toepassing van deze gebruiksvoorwaarden kan je rapporteren aan Generation WOW via e-mail: welcome@generationwow.be

8.       Toepasselijk recht

8.1.  Deze gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

8.2.  Voor elk geschil dat zou kunnen ontstaan inzake (de interpretatie of toepassing van) deze gebruiksvoorwaarden of voortvloeiend uit enigerlei gebruik van deze website zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.

Algemene Voorwaarden voor ticketverkoop

Artikel 1. | Algemene ticketing voorwaarden 

 1. Het gebruik van de tickets aangekocht op Eventix via Generation WOW bv houdt de aanvaarding in van de algemene voorwaarden zoals vermeld op de website www.generationwow.be.

 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het betreffende evenement, bestellingen en verkopen van tickets in het kader van dit evenement. Door de toegang tot dit evenement, de bestelling, de aankoop en/of overdracht van tickets en het bezoek van deze website verklaart de bezoeker van het evenement, de bezoeker van deze website, de besteller, de koper, de overdrager en/of houder van het ticket zich uitdrukkelijk akkoord met deze algemene voorwaarden.

 3. Wij houden het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen op elk gewenst moment. Wijzigingen zullen op deze website openbaar worden gemaakt. Elk nieuw bezoek aan deze website www.generationwow.be en elke nieuwe bestelling, aankoop en/of overdracht van tickets zal worden beschouwd als aanvaarding van de gewijzigde algemene voorwaarden.

Artikel 2. | Informatie 

 1. Tegelijk aanvaardt u uitdrukkelijk het huishoudelijk reglement dat geldt voor het betreffende evenement dat te verkrijgen is bij de organisator Generation WOW bv.

 2. Wanneer wij informatie verstrekken in het kader van het betreffende evenement, bijvoorbeeld op onze website, op onze sociale media, op de websites van de organisatie van het evenement, proberen wij dit zo accuraat mogelijk te doen. Wij kunnen geen garantie geven met betrekking tot de accuraatheid van deze informatie en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijkheid voor enige schade die zou voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie verstrekt in het kader van het evenement.

 3. Het betreffende evenement, de tickets en andere producten of diensten van dit evenement kunnen informatie bevatten van derden zoals sponsors, partners en leveranciers, alsook verwijzingen naar websites, sociale media en andere producten en diensten van derden. Wij controleren de inhoud van die websites, sociale media en andere producten en diensten van derden niet en kunnen ook niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud daarvan. Bovendien impliceert een verwijzing naar of opname van informatie van derden ook niet dat wij akkoord gaan met zulke inhoud.

Artikel 3. | Aankoopvoorwaarden 

 1. De tickets worden gereserveerd op het ogenblik van het verzenden van het bestelformulier. De tickets worden pas verstuurd na ontvangst van de correcte betaling. De reservatie en desbetreffende ticket(s) worden geannuleerd indien de betaling niet binnen de aangegeven betalingstermijn is gebeurd. Deze termijn zal strikt toegepast worden. De kosten als gevolg van de annulering worden verhaald op de Klant. Identiteitscontrole van de tickethouder door de organisator of de officiële ticketverdeler is mogelijk. Door de aankoop en/of het bezit van een ticket verklaren de koper, de overdrager en de houder van het ticket zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Voor de aankoop van een ticket voor het betreffende evenement geldt geen herroepingsrecht of recht van afstand. U kan niet afzien van de aankoop. Een ticket wordt in geen geval terugbetaald of omgewisseld, ook niet bij onderbreking, wijziging, stopzetting, overmacht of afgelasting.

 2. De tickets worden per e-mail verstuurd naar het adres opgegeven in de inschrijvingsprocedure, tenzij de klant of organisator hier andere specifieke wensen over heeft.

Artikel 4. | Toegangsvoorwaarden 

 1. Ieder ticket is strikt persoonlijk en mag niet overgedragen worden zonder onze voorafgaande toestemming. Overeenkomstig de Wet van 30 juli 2013 betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen, is ten stelligste verboden: - de regelmatige doorverkoop van tickets, - de voorstelling met het oog op regelmatige doorverkoop en de verstrekking van middelen die worden aangewend voor een regelmatige doorverkoop, - de occasionele doorverkoop tegen een prijs die hoger is dan de vermelde toegangsprijs, - de voorstelling met het oog op occasionele doorverkoop en de verstrekking van middelen die worden aangewend voor een occasionele doorverkoop indien het gaat om een doorverkoop tegen een prijs die hoger is dan de vermelde toegangsprijs, - de doorverkoop voor de start van de oorspronkelijke verkoop, - de verkoop van een bevoorrecht of promotioneel toegangsbewijs waarvoor er geen oorspronkelijke verkoop is geweest. De voorstelling met het oog op doorverkoop en de verstrekking van middelen die worden aangewend voor doorverkoop, zijn eveneens verboden voor de verkoop van een bevoorrecht toegangsbewijs, alsook van een promotioneel toegangsbewijs, waarvoor er geen oorspronkelijke verkoop is geweest. Overtredingen van deze wetsbepalingen zijn onderworpen aan strafrechtelijke en burgerrechtelijke sancties. 

De geregistreerde koper, de overdrager en de houder van een ticket zijn hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt wordt door een overtreding op deze wetsbepaling met betrekking tot het betreffende ticket.

 1. Wij kunnen in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, verlies, beschadiging, namaak, illegale duplicatie of andere oorzaken van ongeldigheid van een ticket.

Artikel 5. | Aansprakelijkheid 

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of andere gevolgen voortvloeiende uit onderbreking, wijziging, stopzetting, afgelasting of enige andere maatregel die de organisatie van het evenement neemt of die aan de organisatie van het evenement opgelegd wordt, bv. owv openbare orde, terrorisme (-dreiging), overmacht. Wij kunnen derhalve niet verantwoordelijk, aansprakelijk of verplicht gehouden worden om een ticket geheel of gedeeltelijk terug te betalen ingeval van gehele of gedeeltelijke onderbreking, wijziging, stopzetting, afgelasting of andere maatregel, ook niet indien deze maatregel geldt opzichtens individuele personen (bv. wegens niet naleven van de leeftijdsvoorwaarde, toegangsvoorwaarde, openbare orde, ...). Indien wij, niettegenstaande onderhavige algemene voorwaarden, beslissen om tickets geheel of gedeeltelijk terug te betalen, dan wel verplicht worden tickets geheel of gedeeltelijk terug te betalen, zal deze terugbetaling geschieden voor de ticketprijs exclusief service/administratie/verzendings/betalingskosten.

 2. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die toe te schrijven is aan een oorzaak waarop de organisatie van het evenement geen controle kan uitoefenen, inclusief maar niet beperkt tot, alle vormen van overmacht, acties van derden inclusief maar niet beperkt tot hackers, leveranciers, lokale autoriteiten, rellen, burgerlijke onrust, oorlog, vijandelijkheden, militaire operaties, nationale rampen, terrorisme, piraterij, arrestaties, dwang uitgeoefend door een bevoegde autoriteit, stakingen, lock-out, epidemie, brand, ontploffing, storm, overstroming, extreme weersomstandigheden, aardbeving, natuurrampen, ongevallen, mechanisch defecten, software van derden, storingen of problemen met openbare nutsvoorzieningen (met inbegrip van falen van internet, elektriciteit en telecommunicatie), gebrek aan of onmogelijkheid om voldoende bevoorraad te worden met materiaal, uitrusting en/of transport en andere vormen van overmacht en acties van derden, ongeacht het feit dat de omstandigheden in kwestie konden worden voorzien.

 3. Indien en voor zover wij op welke grond ook toch aansprakelijk zouden gesteld worden voor enige schade in hoofde van de koper van een ticket, de overdrager van een ticket, de houder van het ticket en/of een bezoeker van het evenement, zal deze aansprakelijk te allen tijde en niettegenstaande enig andersluidend beding beperkt zijn tot de rechtstreekse schade. De koper, de overdrager en de houder van het ticket en de bezoeker van het evenement gaan ermee akkoord dat zij desgevallend enkel aanspraak kunnen maken op een vergoeding voor de directe schade die zij geleden hebben. Iedere indirecte schade of gevolgschade wordt hierbij uitgesloten.

 4. Klachten of betwistingen dienen op straffe van nietigheid en verval te geschieden binnen de vijf dagen na het feit of voorval waarover de klacht of betwisting handelt . Dit kan via het versturen van een email naar welcome@generationwow.be. 

Artikel 6 | Privacy en verwerking van persoonsgegevens

 1. Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens in het kader van onze website, ticketverkoop, sociale media en op het betreffende evenement. Door aanvaarding van deze algemene voorwaarden gaat u akkoord met dit privacybeleid en geeft u uitdrukkelijk schriftelijk toestemming om de u betreffende persoonsgegevens te vergaren en te verwerken in overeenstemming met de hierin omschreven doeleinden.

 2. Wij verzamelen en verwerken volgende gegevens, op de hierna beschreven wijze:
  - Identificatiegegevens. Gegevens waarmee u zichzelf registreert en waarmee wij u uniek kunnen identificeren ten opzichte van andere gebruikers, zoals uw e-mail. Tijdens uw registratie en aanmelding naar aanleiding van de bestelling van tickets kunnen ook uw naam, voornaam, adres, telefoonnummer en bedrijf door ons worden verwerkt of verzameld;
  - Uitdrukkelijk opgegeven gegevens. Wij verwerken ook gegevens die door u uitdrukkelijk opgegeven worden, hetzij rechtstreeks aan ons, hetzij via de sociale media profielen, hetzij via websites en sociale media van onze partners en evenementen;
  - Automatisch vergaarde gegevens. Naast voormelde gegevens kunnen ook automatisch gegevens verzameld en verwerkt worden, zoals uw IP adres, geografische locatie, het type en besturingssysteem van uw computer of mobiele telefoon, bezoek en het tijdstip en de duur van uw bezoek aan pagina’s en onderdelen van onze producten en diensten;

 3.  De u betreffende persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden aan onze partners, leveranciers en evenementorganisatoren. De u betreffende persoonsgegevens kunnen verwerkt worden met het oog op volgende doeleinden:
  - om het gebruik in het algemeen van de diensten (website, ticketshop, ...) zo veilig, gemakkelijk en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en om de gebruikservaring van onze diensten te optimaliseren;
  - om inhoud te creëren die relevant is voor u en om informatie, promoties, producten en diensten van ons en van onze partners aan te bieden en te integreren met andere informatie, promoties, producten en diensten van derden;
  - om te verwerken met het oog op reclame, marketing en direct marketing ten behoeve van commerciële en promotionele acties, producten en diensten van ons en onze partners, leveranciers en evenementorganisatoren. U hebt te allen tijde recht op inzage en correctie van uw betreffende persoonsgegevens. U kunt daartoe een verzoek richten via www.generationwow.be.

Artikel 7. | Finale bepalingen

 1. Falen of vertraging bij uitoefening door ons van een recht krachtens deze algemene voorwaarden of een contract of een wettelijke bepaling zal niet worden beschouwd als een verklaring van afzien van dat recht, en zal niet van invloed zijn op elke andere of verdere gebeurtenis of afbreuk doen aan enig recht of rechtsmiddel met betrekking daartoe of op een of andere wijze onze of uw rechten krachtens deze algemene voorwaarden of een contract aantasten of wijzigen.

 2. Indien één of meerdere clausules van deze algemene voorwaarden nietig bevonden worden, neemt dit niet de nietigheid van de andere clausules of van deze algemene voorwaarden in het algemeen met zich mee; in dat geval zullen de nietige clausules gewijzigd worden in rechtsgeldige clausules die in overeenstemming zijn met de door ons beoogde rechtsgevolgen op het moment van aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

 3. Deze algemene voorwaarden, alle overeenkomsten en alle rechtsverhoudingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Belgisch recht. 

Artikel 8. | Varia 

 1. Het is verboden om drank, voedsel, drugs, plastic flessen, blikken, vuurwerk, wapens of andere gevaarlijke voorwerpen mee te brengen naar een evenement. Dergelijke voorwerpen zullen moeten worden afgegeven. Bij weigering hiervan zal de toegang tot de zaal worden ontzegd, zonder enig recht op terugbetaling.

 2. Tijdens de conferentie mogen de sprekers niet opgenomen worden voor visuele of auditieve uitzending op televisie of andere commerciële reproducties zonder enige formele ondertekende handtekening van de sprekers zelf. 

 3. Het eten en drinken dat op Generation WOW events wordt aangeboden, kan in geen geval aangepast of gewijzigd worden voor of tijdens het event. Onze menu’s worden op voorhand samengesteld op basis van algemene voedingsregulaties. Generation WOW staat niet in voor mogelijke allergieën of fysieke schade die berokkend kan worden. 

 4. Generation WOW goodiebags die op events worden meegegeven aan tickethouders kunnen op geen enkele manier, geheel of gedeeltelijk, of in de vorm van waardeschatting en terugbetaling worden vergoed, bij het niet aanwezig zijn op het event of schade, verlies, diefstal van ticket.